RODO

Informacja z zakresu ochrony danych osobowych (RODO)

W związku ze stosowaniem od 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016), Szkoła Językowa Say OK Ireneusz Smaczny, ul. Górna 76, 41-711 Ruda Śląska, dalej SAY OK, zgodnie z art. 13 RODO informuje, że:


1. Administrator Danych Osobowych.


Administratorem Danych Osobowych jest Ireneusz Smaczny prowadzący działalność gospodarczą jako Szkoła Językowa Say OK Ireneusz Smaczny, ul. Górna 76, 41-711 Ruda Śląska, jak i serwisy internetowe pod adresem www.sayok.pl, sayok.pl.
Kontakt z Administratorem Danych Osobowych:
Szkoła Językowa Say OK
Ireneusz Smaczny
ul. Górna 76, 41-711 Ruda Śląska
tel. 693 707 011
e-mail: [email protected]

2. Źródło pozyskania danych osobowych.


Państwa dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa na podstawie wyrażonej zgody lub w wyniku wykonywania zawartej przez SAY OK umowy z Państwem.


3. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych, a także prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora.


Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych od dnia 25 maja 2018r. jest art. 6 ust. 1 lit. a) – c) oraz f) RODO.
Cel przetwarzania danych osobowych jest zróżnicowany ze względu na przynależność osoby, której danych dotyczy, do co najmniej jednej z następujących grup:

 1. klienci, kursanci, słuchacze SAY OK, ich przedstawiciele prawni lub opiekunowie - przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest jako niezbędne do wykonania umowy zawartej z SAY OK, przesyłania oferty SAY OK, działalności marketingowej SAY OK, przesyłania tzw. newslettera, zakładania i zarządzania tzw. kontem ucznia, umożliwiania korzystania z usług platformy e-learingowej, e-dziennika, akredytacji, organizacji udostępnionych do dobrowolnego udziału akcji marketingowych, promocyjnych, konkursów, ewentualnej windykacji należności, obsługi reklamacji, płatności, a nadto wymaganych prawem czynności podatkowych i rachunkowych.
 2. osoby, które udostępniły swój adres e-mail w formularzu umożliwiającym przesyłanie tzw. newslettera – przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celu przesyłania tzw. newslettera, w tym przesyłania oferty SAY OK, działalności marketingowej SAY OK poprzez newsletter.
 3. osoby, które udostępniły swoje dane osobowe w formularzu w związku z udziałem w akcji marketingowej SAY OK - przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest jako niezbędne do wykonania umowy zawartej z SAY OK, przesyłania oferty SAY OK, działalności marketingowej SAY OK, przesyłania tzw. newslettera, organizacji udostępnionych do dobrowolnego udziału akcji promocyjnych, konkursów, obsługi reklamacji, płatności, a nadto wymaganych prawem czynności podatkowych i rachunkowych.
 4. osoby, które udostępniły swoje dane osobowe w formularzu w związku z zapisem on-line celem zawarcia umowy z SAY OK- przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest jako niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy z SAY OK, kontaktu w celu zawarcia umowy lub jej zmiany, przesyłania oferty SAY OK, działalności marketingowej SAY OK, przesyłania tzw. newslettera.
 5. osoby, które udostępniły swoje dane osobowe w formularzu w wyniku rejestracji w serwisie internetowym pod adresem www.sayok.pl lub sayok.pl - przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest jako niezbędne w celu zakładania i zarządzania tzw. kontem w ww. serwisie internetowym, umożliwiania korzystania z głosowania, publikowania wiadomości, przesyłania oferty SAY OK, działalności marketingowej SAY OK, przesyłania tzw. newslettera, organizacji udostępnionych do dobrowolnego udziału akcji marketingowych, promocyjnych, konkursów, a nadto wymaganych prawem czynności podatkowych i rachunkowych.
 6. osoby, które udostępniły swoje dane osobowe jako kandydaci do pracy, współpracy na rzecz SAY OK - przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest w celu prowadzonych bieżących lub przyszłych rekrutacji i zawarcia umowy z SAY OK w ww. zakresie.
 7. osoby, które udostępniły swoje dane osobowe jako pracownicy, zleceniobiorcy SAY OK lub współpracujący z SAY OK w innych formach prawnych, w szczególności w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej – przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest jako niezbędne do wykonania umowy zawartej z SAY OK w ww. zakresie, zakładania i zarządzania tzw. kontem lektora, umożliwiania korzystania z usług e-dziennika, udziałem w organizowanych akcjach marketingowych, promocyjnych, konkursach, rankingach, ocenach okresowych, wizytacjach, hospitacjach, akredytacji, a nadto wymaganych prawem czynności podatkowych i rachunkowych i innych wynikających wprost z podstawy prawnej.
 8. osoby, których wizerunek, numer rejestracyjny pojazdu lub inna cecha pozwalająca na identyfikację zostały zarejestrowane przez system monitoringu wizualnego SAY OK – przetwarzanie danych osobowych dokonywane wyłącznie w celach zapewnienia bezpieczeństwa osób lub mienia na terenie objętym system monitoringu wizualnego.
  Niezależnie od powyższego dane osobowe w każdej z ww. grup przetwarzane są w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązkach prawnych, prowadzenia analiz statystycznych, archiwizacji oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).

4. Odbiorcy danych osobowych.


Z uwagi na sposób prowadzenia działalności dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania dobieranym z najwyższą starannością podmiotom zewnętrznym w postaci podwykonawców lub podmiotów świadczących usługi informatyczne, hostingowe, doradcze, certyfikujące, egzaminujące, księgowe, płatnicze, prawnicze, pocztowe, kurierskie na rzecz SAY OK, a to na podstawie odrębnie zawartych umów, w których ww. podmioty zobowiązane są do zapewnienia bezpieczeństwa danych wymaganego przepisami RODO.
Odbiorcą danych osobowych klienta, kursanta, uczestnika, słuchacza w zakresie wykonywania umowy przez SAY OK zawartej na rzecz klienta, kursanta, uczestnika, słuchacza przez podmiot trzeci, będzie również ten podmiot zgodnie z zawartą umową.


5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


Dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej, za wyjątkiem w niezbędnym zakresie danych osób ubiegających się o międzynarodowe certyfikaty, czy zdających międzynarodowe egzaminy; wówczas dane takie zostaną przekazane do podmiotów mających siedzibę na terenie państw w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego stosujących RODO, a także poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, z zastrzeżeniem możliwości uzyskania kopii przekazywanych danych.


6. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych.

Zgodnie z RODO każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora w stosunku do danych, które jej dotyczą:

 • dostępu do tych danych,
 • sprostowania tych danych,
 • usunięcia tych danych,
 • przeniesienia tych danych,
 • ograniczenia przetwarzania tych danych,
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Z uprawnień tych można skorzystać, w szczególności:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych, gdy dane te nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, w razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy jest ona wymagana, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzania danych niezgodnie z prawem lub gdy zobowiązanie do usunięcia danych wynika wprost z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy:
  • dane byłyby nieprawidłowe – na okres pozwalający zweryfikować poprawność danych,
  • dane byłyby przetwarzane niezgodnie z prawem, a osoba uprawniona nie zażądała ich usunięcia,
  • dane nie będę potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne osobie, której dotyczą do obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • w razie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Niezależnie od powyższego od dnia 25 maja 2018r. przysługuje Państwu prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, w szczególności gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną Państwa sytuację,
 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Informujemy także, iż w przypadkach, w których podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, osobie tej przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak i bez wpływu na dalszą możliwość przetwarzania danych na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą.

Nadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest póki co Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a docelowo będzie projektowany Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


7. Okres przechowywania danych osobowych.

Państwa dane osobowe przechowywane są przez:

 • okres obowiązywania wyrażonej zgody, jeśli jest ona podstawą przetwarzania,
 • okres obowiązywania umowy zawartej z SAY OK, a także po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych,
 • okres do momentu wniesienia sprzeciwu przetwarzania w przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych,
 • okres wymagany w szczególnych przypadkach przepisami prawa,
 • okres od zarejestrowania nagrania systemem monitoringu wizualnego do czasu jego nadpisania kolejnym nagraniem, maksymalnie ok. 1 miesiąca,
 • okres umożliwiający realizację tzw. rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez SAY OK i udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.


8. Zautomatyzowanie przetwarzania danych i profilowanie, charakter wymogu podania danych i konsekwencje ich niepodania.


Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
Profilowanie danych osobowych może polegać na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o osobie, której dane te dotyczą, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Wymóg podania danych osobowych ma co do zasady charakter umowny i dobrowolny, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek mógłby wynikać z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Podanie wymaganych danych osobowych do celów zawarcia i wykonania umowy jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy, skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i prawidłowej realizacji umowy z SAY OK.


9. Pozostałe.


W zakresie, w jakim przetwarzanie danych miałoby następować w celach zgodnie z niniejszą informacją w zależności od przynależności osoby, której dane dotyczą, do co najmniej jednej z ww. grup osób, których dane są przetwarzane, a w celu innym niż cel, dla którego dotychczas dane te zostały zebrane, niniejsza informacja stanowi realizację obowiązku Administratora przekazania informacji o aktualnych celach przetwarzania danych w rozumieniu art. 13 ust. 3 RODO.

Podaj swój numer telefonu
Oddzwonimy w ciągu 15 minut!

Facebook